MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-12
2012-12-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Nádherne spracovaný dokument „Boh zázrakov“, v ktorom vystupujú mnohí vedci zastávajúci biblické stvorenie. Súčasťou sú i slovenské titulky!
Dokument vytvorila americká kresťanská spoločnosť Eternal Produtions, ktorá je na Slovensku známa hlavne cez ich videodokumenty Otázka pôvodu a Správy z nebies.

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)

2010-11-12
2010-11-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Kresťanské myslenie bolo živnou pôdou pre vznik súčasnej (modernej) vedy.

Pozn: Audio záznam z prednášky, ktorá odznela na konferencii Stvorenie a súčasná veda, Žilina 28.8-30.8 2009, je zverejnený s láskavým súhlasom autora textu doc. RNDr. Drahoslava Vajdu, CSc.

 Stiahni ukážku MP3 (18 MB | 0:00 min)

2010-10-07
2010-10-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Ako sa zmenilo naše chápanie bunky za posledných 200 rokov?
(Mgr. Libor Votoček, 4.3.2010, CZ)

 Stiahni ukážku MP3 (21 MB | 0:00 min)

2010-10-07
2010-10-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Unikátny pohľad na pôvod vesmíru, života a človeka
(Mgr. Libor Votoček, 19.3.2010, CZ)

 Stiahni ukážku MP3 (24 MB | 0:00 min)

2010-10-06
2010-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
V predchádzajúcej relácii sme hovorili o koncepte Inteligentného dizajnu, presnejšie o návrate k nemu, pretože historici vedy skúmaním archívnych materiálov prišli k záveru, že moderná veda vznikla na základoch kresťanskej kultúry, ktorá bola charakterizovaná vierou v inteligentný dizajn. V takom presvedčení skúmali prírodu okolo nás a aj vesmír vedci ako Koperník, Galileo, Newton a ďalší. V prítomnosti sa vo vedeckých kruhoch šíri Hnutie inteligentného dizajnu.
Keď Charles Darwin v roku 1859 vydal svoju knihu „O pôvode druhov“, bol presvedčený, že budúcnosť jednoznačne potvrdí jeho „objav“ - totižto, že všetko živé na tomto svete vzniklo pôsobením prirodzeného evolučného procesu. Oponenti síce nesúhlasili, ale pretože nemali poruke presvedčivé presné argumenty, diskusia sa viedla v podstate len na úrovni špekulatívnych a filozofických úvah. Výsledkom toho všetkého bolo, že sa evolučné učenie (darvinizmus) približne na sto rokov presadilo ako jediný možný výklad živej prírody.
V roku 1953 však došlo k objavu, ktorý je označovaný ako „vzácna chvíľa v dejinách vedy“: v jadrách živých buniek bol objavený genetický kód, uložený v štruktúre molekuly DNA. Ďalšie objavy v oblasti molekulárnej biológie rýchlo pribúdali. Diskusia o evolučnom učení bola prenesená na exaktnú rovinu skúmania javov, na úroveň molekúl. Oponenti darvinizmu začali tušiť a jasne si uvedomovať, že „kde je kód (teda informácia), tam je aj inteligencia“.

Pozn: Cyklus prednášok "Veda verzus Darwin" pôvodne určených pre rozhlasové vysielanie je zverejnený s láskavým súhlasom autora textu doc. RNDr. Drahoslava Vajdu, CSc.

 Stiahni ukážku MP3 (8 MB | 13:59 min)

2010-10-06
2010-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Objav kódu DNA premenil naše ponímanie živej bunky. Teraz vieme, že v samotnej podstate života je „jazyk“, kód, súbor pokynov. „Je evidentné, že prírodu už nemôžeme chápať len ako hmotu a energiu. Ani všetky jej tajomné komnaty sa nedajú otvoriť kľúčmi chémie a fyziky.... K akémukoľvek vysvetleniu sveta, ktorý si robí nárok na úplnosť, je potrebná ešte tretia zložka (entita). K mocným chemickým a fyzikálnym teóriám je treba pridať neskorého prichádzajúceho – teóriu informácií“ - hovorí Jeremy Campbell.
Aj otázku vzniku života je nutné skúmať a vysvetľovať s prihliadnutím k týmto skutočnostiam o informáciách uložených v informačných molekulách. Otázka vzniku života sa dnes vo vede kryje s otázkou vzniku informácie (biologickej informácie) uloženej v bunkách.
Akou mierou prispela informatika, tento nový vedný odbor, ktorý sa tiež vyformoval ako biochémia v podstate v druhej polovici 20. storočia, k odpovediam na otázky o vzniku života?

Pozn: Cyklus prednášok "Veda verzus Darwin" pôvodne určených pre rozhlasové vysielanie je zverejnený s láskavým súhlasom autora textu doc. RNDr. Drahoslava Vajdu, CSc.

 Stiahni ukážku MP3 (7 MB | 13:01 min)

2010-10-06
2010-10-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok
Biochémia je dnes jeden z veľmi známych odborov modernej vedy vďaka molekule DNA. Priblížnňme si niečo o molekule DNA ako nositeľke dedičnej informácie.
Moderná veda dala ľudstvu modernú techniku. Vzťah medzi vedou a technikou platí aj obrátene. Nové technológie umožňujú nové poznanie. Toto môžeme pozorovať aj na prípade histórie cesty, ktorou sa vedcom podarilo vstúpiť do vnútra živej bunky. To, čo je možné pozorovať v bunke, pripomína makroskopický svet vytvorený ľuďmi. Bunka, zväčšená do rozmerov povedzme panelákového komplexu bytov, pripomína plne automatizovanú modernú továreň. Videli by sme množstvo jednotlivých montážnych hál. Videli by sme veľké množstvo produktov a surovín, ako organizovane prúdia medzi jednotlivými montážnymi halami. Videli by sme veľké množstvo rôznych druhov strojov, podobných robotom, zodpovedných za výrobu a distribúciu. Na popis toho, čo sa deje v bunke, by sme si vo väčšine prípadov mohli vypožičať výrazy z techniky konca 20. storočia. Najviac to platí asi o molekule kyseliny deoxyribonukleovej, molekule známej pod označením DNA, ktorá je nositeľkou dedičnosti.

Pozn: Cyklus prednášok "Veda verzus Darwin" pôvodne určených pre rozhlasové vysielanie je zverejnený s láskavým súhlasom autora textu doc. RNDr. Drahoslava Vajdu, CSc.

 Stiahni ukážku MP3 (8 MB | 14:08 min)