MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-11-11
2012-11-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Modli sa často a s radosťou hľaď k Otcovi nebeskému,
aby Ťa obdaril milosťou, posilnil k dielu dobrému,
cti oha, srdce Mu oddaj, tak horlivo sa modlievaj.
2. V duchu a v pravde sa modlievaj, Boh Duch je, prameň svätosti,
mnohovravnosti sa vyhýbaj, neslúži ona Božej cti.
Vrúcnosť a nie mnoho rečí o pravej modlitbe svedčí.
3. Modlievaj sa na každom mieste k všadeprítomnému Bohu,
veď myseľ vrúca, srdce čisté sú najmilším chrámom Jemu.
Tvoj hlas i v komôrke čuje, nad pokorným sa zmiluje.
4. Modli sa v bratskom spoločenstve, modli sa doma i v chráme,
svedčí o úprimnom kresťanstve, keď Boha svetu vyznáme;
nábožnosť vrúcnejšia býva, keď mnoho sŕdc v jedno splýva.
5. Nemodlievaj sa len za seba, aj za blížnych sa modlievaj,
pros za nich, však im pomôcť treba, i sám ochotne pomáhaj;
modlitbu takú rád vidí Boh náš, Otec všetkých ľudí.
6. Modlievaj sa v mene Ježiša za vzrast kráľovstva Božieho,
nech rastie táto lásky ríša, pros za dar Ducha Svätého,
veď Ježiš je sväté meno, v Ňom kľakaj každé koleno.
7. Modlievaj sa, ale i pracuj a snaž sa o to, čo žiadaš,
povinnosti plň, tak dokazuj, že vieru v Boha v srdci máš.
Modli sa, choď Božou cestou, práca buď modlitby sestrou.
8. Môj Bože, podľa vôle Tvojej úprimne sa chcem modlievať;
ráč k modlitbe sa priznať mojej a vrúcne prosby vyslyšať;
vo všetkom však, drahý Pane, nech sa Tvoja vôľa stane.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:00 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)