MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 2:23 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Kňaz: Tak Boh miloval svet, že svojho Syna dal!

1. Bože večný, Svetla zdroj jediný, Teba ctí ľud vďačný,
z neskonalej lásky nás vzhliadni; zmiluj sa nad nami!

2. Bože Svätý, v pravde posväcuj nás, Ty slovo pravdy máš,
volaj ním ku spaseniu v každý čas: zmiluj sa nad nami!

3. Bože lásky, tak si svet miloval, že si mu Syna dal,
aby každý vo viere Ho prijal; zmiluj sa nad nami!

Kňaz: Ježiš Kristus je nám múdrosťou, spravodlivosťou,
posvätením aj vykúpením!

4. Krista Otec dal, aby Boha svet poznal, On je to pravé svetlo sveta,
pravda, život, cesta; buď Pane, i nám svetlom v temnosti
na ceste k večnosti.

5. Prišiel Kristus Pán, aby v nás mal svätý chrám,
chrám Ducha, lásky a svätosti, detinskej vrúcnosti;
Pane, zbav nás hriechov, neprávosti veď k dokonalosti.

6. Kristus prišiel k nám, aby nás vykúpil sám.
Vykupiteľ, náš dobrý Radca a do nebies Vodca.
V pravej slobode nás, Pane, zmocňuj, vernosťou obdaruj.

Kňaz: Prosíme Ducha, lebo Duch Svätý sám pomáha nám
v mdlobách našich.

7. Duchu Svätý, v pravde bohatý, prebuď túžbu v každom srdci,
aby sme úprimne vo viere pravej žili príkladne;
zmiluj sa nad nami!

8. Duchu Svätý, Darca milosti, povzbudzuj nás ku vďačnosti,
daj žiť spravodlivo, pomáhať blížnym v biedach citlivo;
zmiluj sa nad nami!

9. Duchu Svätý, Ty nádej naša! Veď nás ta, kde čaká spása,
istotu nech máme, že raz veniec slávy dostaneme.
Zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)