MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2010-12-20
2010-12-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čo Mária Panna z moci nášho Pána,
vo viere si istá, že počala Krista,
spievala s radosťou; to i v našich srdciach
zaznej s úprimnosťou.
2. Duša mi velebí Pána Boha v nebi
za milosť zjavenú, za radosť mi danú,
že mi poníženie z daru Jeho lásky
slúži na spasenie.
3. Pre česť Jeho mena, hľa, blahoslavená
budem medzi ľuďmi, všetkými národmi,
dľa predivnej rady Otca nebeského,
služobnica Jeho.
4. Nech to Božie meno ctí každé koleno,
že rozprášil mocných, ujal sa bezmocných,
hladných sám uhostil, bohatých a pyšných
naprázdno prepustil.
5. Dietkam Izraela poslal Spasiteľa.
To, čo bol zasľúbil, v Kristovi aj splnil.
Zaujal sa svojho potomstva slabého,
Ním vyvoleného.
6. Tak i my, kresťania, chváľme vďačne Pána,
lebo nám z milosti cestu do večnosti
zjavil – ľudu svojmu – ako bol zasľúbil
dedičstvu Kristovmu.


image.php?id=78338

mp3 balík – piesne ES006 ES007 ES008 ES009 ES010 ES011

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:19 min)