MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (3 MB | 1:24 min)

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Teba dnes chválime, Teba velebíme,
Teba Otca Stvoriteľa – a s nami ťa ctí zem celá.
Cherubíni, serafíni a všetky nadzemské sily,
chór výsosti mnohohlasný spieva Ti chválospev krásny:
Svätý je náš Pán Boh, svätý je náš Pán Boh,
svätý je náš Pán Boh, Panovník Hospodin.
2. Všemohúce slovo Tvoje, celý vesmír prevyšuje,
Teba si zbor apoštolov, zástupy dávnych prorokov,
rady verných mučeníkov velebia s chválou velikou
a kresťanská cirkev pravá po celom svete vyznáva:
Boha Otca najvyššieho, Syna Tvojho najmilšieho,
rovnako Ducha Svätého, Utešiteľa verného.
3. Kráľ slávy, Pane, Ježiši, Boha Otca Syn večný si,
nezhrdol si ľudským telom, aby si bol Spasiteľom,
panstvo smrti si podvrátil, nebo veriacim navrátil,
po pravici všemocného Otca sedíš v sláve Jeho,
vieme, že odtiaľ prídeš raz živých i mŕtvych súdiť nás:
pomôž služobníkom svojím Tvoju krvou vykúpeným.
4. V nebi večnom nás privítaj, k zachráneným pripočítaj,
spas ľud svoj, Ježiši Kriste, zveľaď si dedičstvo isté,
Tebe žijeme i mrieme, zdvihni nás raz z prachu zeme.
5. Po všetky dni Ťa chválime, meno Tvoje velebíme,
chráň nás z trónu najvyššieho od hriechu a moci jeho.
Milostivý, milostivý buď nám, Pane dobrotivý,
milosrdný buď, voláme, tak ako v Teba dúfame.
V teba dúfame a vieme: zahanbení nebudeme!
Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:24 min)