MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vzácny čas k nám prišiel, v ktorom Kristus zišiel
z nebeského trónu na zem biednu dolu;
človeku On vrátil raj, čo Adam stratil.
2. Ajhľa, tu sú tie dni, po ktorých už dávni
proroci túžili, nám ich oznámili:
doba zasľúbenia, nášho vykúpenia.
3. Preto už nespime, z hriechov precitnime,
vďaku Bohu vzdajme, na to pamätajme,
že nám milosť dáva, hojne požehnáva.
4. Všetci ako vo dne statočne vždy choďme,
nie v svároch a smilstve, v závisti, opilstve,
lež pokánie čiňme; Bohu k sláve žime.
5. Oblečme sa v Krista, On je pravda čistá,
ktorý k našej spáse ráčil telo naše
ľudské vziať na seba, zostúpiť k nám z neba.
6. Poďme bližšie k Nemu, ku vínnemu kmeňu,
nech v nás život novýDuchom sám obnoví,
by sme v cnostiach stáli, v dobrom zotrvali.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:24 min)