MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-13
2012-03-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2012-03-13
2012-03-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Rozmýšľajme dnes, my kresťania verní,
ako Kristus Pán trpel mnohé rany
od narodenia do svojho skonania bez spočívania.
2. Najprv v záhrade Judáš Ho pobozkal,
tým zradným činom znamenie Židom dal:
Koho pobozkám, dobre si všimnite, toho zajmite.
3. Hneď prikročili, by sa Ho zmocnili,
a učeníci Ho tiež opustili; tak vedený bol
s krikom pred Annáša, On, Spása naša.
4. Pilátovi Ho v zlosti odovzdali,
falošne, krivoNaňho žalovali, rozkázal Pilát,
nech je zbičovaný ten náš Pán slávny.
5. Z tŕnia ostrého korunu uvili,
Ježišovi ju na hlavu vsadili a posmievajúc,
Jemu sa klaňali, kráľom Ho zvali.
6. Z mesta šiel s krížom na miesto popravy,
tam odev sňali z Neho – Pán slávy,
potom ho na kríž ukrutne pribili, veľmi trýznili.
7. Poručil ducha do rúk Boha Otca,
volajúc umrel; slnko zatmelo sa;
i zem sa triasla, skaly sa pukali, všetci sa báli.
8. Jozef, Nikodém Piláta prosili,
aby Ježiša z kríža zložiť smeli,
potom do hrobu nového vložili, horko plakali.
9. Zaplačme aj my, ó verní kresťania,
Kristovi vďačme dnes i bez prestania,
že pre nás trpel, ťažkú smrť podstúpil, tak nás vykúpil.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)