MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. V plnosti času Boh poslal anjela, aby zvestoval,
že doba spásy už je tu, Boh Syna svojho dá svetu.

2. Anjel navštívil Máriu, lebo Boh sám vyvolil ju,
aby ona – Panna čistá porodila Jezu Krista.

3. Mária tú zvesť prijala, z Ducha Svätého počala,
uverila, že sa stane, čo bolo jej zvestované.

4. Pokornú Máriu Pannu Hospodinom požehnanú
náležito aj my ctíme, jej poslušnosť si ceníme.

5. S ňou duša naša velebí Otca dobrého na nebi,
že zhliadol s láskou z výsosti a Syna dal nám z milosti.

6. Ježiša s vierou vítajme, do svojich sŕdc prijímajme,
človekom kvôli nám sa stal, telo ľudské na seba vzal.

7. Vďaka Ti za poníženie, za Tvoje, Pane, vtelenie,
za Božej lásky veľký dar, ktorý si nám hriešnikom dal.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:13 min)

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)