MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-25
2011-06-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Všetci sme z rodu nového, bratia, sestry, kresťania,
pokrstení nielen vodou, ale aj Duchom Pána,
máme na to pamätať, že nie sme dietky sveta,
lebo práve Krstom svätým stávame sa Božie deti.
2. Veď reč Krista Spasiteľa nám to zvestuje pravá,
čo sa narodili z tela, to aj telom zostáva;
a kto chce vojsť do Jeho kráľovstva nebeského,
a mať účasť na spasení, musí byť znovuzrodený.
3. Preto ako voda telo nečistoty zbavuje,
aby čistotou sa skvelo a tiež ho osviežuje:
Tak voda spasiteľná, s Božím slovom spojená,
kúpeľom je obnovenia, duchovného narodenia.
4. Jak sme boli pokrstení všetci v Pánovo meno,
tak máme byť priodení, oblečení do Jeho
rúcha spravodlivosti, čistoty a svätosti,
varovať sa máme zlého a chrániť hriechu každého.
5. Veď tak ako tu na zemi Ježiš Kristus-Mesiáš,
umrel a bol pochovaný, potom slávne z mŕtvych vstal,
máme hriechu umierať, mocou Ducha povstávať,
by sme každý deň novými boli, k cnostiam hotovými.
6. Kiež to nové narodenie z vody, z Ducha Svätého
a duchovné obnovenie prebúdza z nás každého
k životu kresťanskému, Bohu posvätenému,
aby sme po dňoch časnosti prišli do večnej radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)