MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:31 min)

2010-09-28
2010-09-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veríme v Boha Stvoriteľa, Jemu patrí nebo, zem celá,
Jeho vzývajte, verní ctitelia.
2. Stvoril všetko, pevne veríme, čo vidíme i nevidíme,
prítomnosť Jeho všade cítime.
3. V Synovi sme Otca poznali, deťmi sme sa Božími stali,
v Jeho sme slove milosť prijali.
4. V Kristu zmluvu s nami urobil, dedičstvo nám večné zasľúbil,
pre Jeho obeť s nami sa zmieril.
5. Túto zmluvu mocne potvrdil, keď z tmy hrobu Ježiša vzkriesil,
v nebi Ho potom slávne povýšil.
6. V Kristu cirkev pevný základ má, On je Hlavou nášho spasenia,
vzdávajme jemu česť bez prestania.
7. Duchom Svätým cirkev spravuje, v ktorej verný ľud zhromažďuje
a život večný nám pripravuje.
8. Preto v pravde, láske kráčajme, v Kristu svoju spásu hľadajme,
v živote, v smrti v Neho dúfajme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)