MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-23
2016-07-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, sladké slová pre ľud hriešny do srdca môjho vnikajú,
hoc tým, čo sú na skutky pyšní, sa pohoršlivými zdajú,
z nich srdce moje radosť má, Ježiš hriešnikov prijíma.

2. Hľa, pastier hľadá neúnavne i jednu stratenú ovcu,
aj mňa milosťou obdar, Pane, a priviň ku svojmu srdcu,
nech láska Tvoja veliká zachráni aj mňa hriešnika.

3. Aj žena peniaz svoj stratený kým nenájde, hľadá pilne,
hľadaj Ty mňa, som opustený, zašiel som na cesty mylné.
Z prachu ma zdvihni biedneho, na milosť prijmi hriešneho.

4. Tvoj dobrý Duch ma ráč sprevádzať, kým dávaš život na zemi,
keď budem raz k Tebe odchádzať do zástupov vyvolených,
Ježiši drahý, prijmi ma, kde Boh hriešnikov prijíma.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Žehnajúce ruky, Pane, rozšír ponad celý svet,
kto putuje ešte stále, domov šťastne ho priveď.

2. Kiež nik nie je zatratený, i keď tápe v temnote,
veď či je niekto na zemi, čo nezblúdil v živote?

3. Tvoja láska je nám svetlom, svieti vo tme každému;
zbav nás zlého v čase temnom, priveď ku dňu novému!

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:36 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tvoja milosť presahuje, Bože, svetov hranice,
požehnáva, potešuje, dáva darov tisíce;
Bože môj, moje dúfanie, vypočuj zbožné volanie,
vyslyš modlitbu moju.

2. Nežiadam si žiť v hojnosti, ale vrúcne prosím len:
Daruj zo svojej milosti, čo treba na každý deň,
dopraj múdrosti, aby som Ťa vzýval do konca života;
v Kristovi Teba poznal.

3. Ani o česť ani slávu, veci toľko žiadané,
nemodlím sa, iba pravú vieru chcem mať, môj Pane,
mojou cťou je Teba uctiť, mojou slávou vždy s Tebou byť,
túžbou blížnych milovať.

4. Nebudem Ťa ani žiadať o dlhý vek v časnosti,
v šťastí mi ráč pokoru dať, v nešťastí zmužilosti.
V tvojich rukách sú moje dni, a keď príde ten posledný,
obdar ma večnou spásou.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otče môj, tak vysoko si, až sa mi zdá, že Ťa niet,
lež moja sa duša hrozí, aký prázdny bol by svet;
i žiadosť ju mocná schváti hľadať Ťa, priblížiť sa Ti,
ak má žiť a kráčať vpred.

2. Volám k Tebe vo dne, v noci, tvár obraciam k blankytu,
som jak dieťa bez pomoci, ó, daj mi znať, že si tu.
Tak ma trápi, tak ma mätie osamelosť duše v svete,
tak túžim mať záštitu.

3. Daj, nech vidia oči moje Krista, ktorý svieti nám,
daj poznať, jak bezpečné je Tvojím svetlom čeliť tmám,
proti telu, proti svetu daj mi viery milosť svätú,
v mojom srdci sprav si chrám.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, môj Bože, ja som zblúdil, bremeno hriechov mojich
ťaží ma, veď som nechodil po priamych cestách Tvojich,
hnevu prísneho sa ľakám, ušiel by som, však neviem kam.

2. Ale kam by som pred Tebou, kam by mohol zutekať,
Bože, Ty si všade so mnou, nemožno Ťa oklamať!
Hoc poletím s rannou žiarou, neujdem pred Tvojou tvárou.

3. Preto z hriechov sa vyznávam, srdečne ich ľutujem,
v úzkosti sa k nim priznávam, ale aj dôverujme,
že mňa človeka hriešneho nezavrhneš, nehodného.

4. Ktože mohol by spočítať množstvo piesku morského?
Kto by mohol vymenovať túžby srdca hriešneho,
a kto všetky neprávosti, čo som spáchal od mladosti?

5. Preto, ach, oči úbohé, plačte s veľkou žalosťou,
vylievajte slzy mnohé nad mojou úbohosťou,
zalkaj, srdce, od ľútosti pre hriechy a neprávosti.

6. Ale, Kriste, Tvoje slová a Tvoja smrť boľavá,
to je nádej hriešnikova, to v úzkosti pomáha.
Preto k Tebe sa utiekam, Lekár môj, Ty ma uzdrav sám.

7. Ježiši, Tebe vyznávam bezpočet hriechov svojich,
želiem ich a oplakávam, očisť ma, vysloboď z nich.
Tvoj Duch moje cesty spravuj, veď ma stále a ochraňuj.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:37 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ja vravím vtedy, keď mám mlčať.
A mlčím, keď mám Krista vyznať,
načisto onemiem, načisto onemiem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

2. Ja mlčím, keď je vravieť treba.
Však keď zas počúvať mám Teba,
môj Pane, to neviem, môj, Pane, to neviem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

3. Ja verím, čomu nemám veriť,
no keď mám vydať počet z viery,
z miesta sa nepohnem, z miesta sa nepohnem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

4. Ja hľadám, keď mi treba veriť,
a keď sa mám na Boha zveriť,
inde a obraciam, inde sa obraciam.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým, Za Kristom kráčať chcem.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2016-07-03
2016-07-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sám, Pane Bože, ma veď, nech žijem k Tvojej chvále,
uč mi srdce, nech sa len pridŕža Teba stále,
iba Tvojej milosti sa úplne oddávam,
stvoril si ma, vykúpil, chráň ma, úprimne žiadam.

2. Lásku svoju nesmiernu ku mne, môj Bože, obráť,
faloš diabla i sveta pomáhaj mi včas poznať,
aby som sa varoval akejkoľvek márnosti,
zmluvu krstu zachoval, a plnil ju z vďačnosti.

3. Zmužilo nech telesné žiadosti vždy premáham,
v bázni žijem a Tvojich anjelov pri sebe mám,
moje srdce do Tvojej vôle nech sa odovzdá,
s vďakou prijíma dary, čo mu Tvoja milosť dá.

4. Kým mi praješ života na tomto časnom svete,
nech som vždy služobník Tvoj, vďačný Tvojej dobrote;
po smrti ma prenes ta, kde chvália Ťa anjeli,
daj, aby sme tam večne na tvár Tvoju hľadeli.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)