MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-06-05
2016-06-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môj Bože, darcom si všetkého, čo v živote potešuje,
a milosť Tvoja dňa každého pri nás sa vždy obnovuje,
vypočuj, drahý Otče náš, úprimných prosieb vrúcny hlas.

2. Ty zdroj požehnania hojného, splň prosby, žiadosti,
zo srdca Tvojho otcovského, zo svojej vôle, múdrosti:
nedopusť svár ani rozbroj, daj ľuďom mier, svet upokoj.

3. Keď ma zachváti pokušenie, Ty mne slabému pomáhaj,
a keď aj klesám každodenne, prosím prísne ma nekáraj,
a nech to Tvoje trestanie prebudí vo mne pokánie.

4. Vo viere v Krista daj pevne stáť, a láske pridaj vrúcnosti,
dľa Tvojej vôle stále konať, ísť cestou pravdy a cnosti;
kiež myseľ, reč a skutok môj svedčia, že učeník som Tvoj.

5. Ostatné láskavo mi pridaj, čo potrebné je ku spáse,
v milosti svojej zachovávaj, chcem Tvojím byť v každom čase;
v takomto mi predsavzatí zotrvať daj, Bože svätý!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:49 min)